Print Header Text AT

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

2018. május 25-i hatállyal minden személyes adat összhangban van az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2016. április 27-i 2016/679. rendeletével a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban „Rendelet“). A Rendelet 13. cikkének értelmében a következő információkat kell rendelkezésre bocsátani.

1. Az üzemeltető személyazonossága és elérhetősége

A személyes adatokat kezelő üzemeltető az SK-CONT s. r. o. vállalat, székhelye: Hadovce 219, 945 01 Komárno, azonosító száma: 36 563 731, bejegyezve a nyitrai kerületi bíróság cégjegyzékébe, ügyiratszám: 39883/N, Abt. Sro (Kft.) (a továbbiakban „üzemeltető“).

2. Az érintett jogai

Az üzemeltető azon joga, hogy a 15. cikk értelmében az érintett személyes adataihoz hozzáférést kapjon:

Az érintett jogosult arra, hogy az üzemeltetőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai feldolgozás alatt állnak-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az üzemeltető azon joga, hogy kérelmezheti az érintett személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és az arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további példányokra az üzemeltető az adminisztrációs költségekkel megegyező észszerű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog a 16. cikk értelmében:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez” való jog) a 17. cikk értelmében: 

Az érintett arra is jogosult, hogy kérésére az üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az üzemeltető pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett a Rendelet 21. cikke (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikke (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikke (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az üzemeltető nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a műszaki intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő üzemeltetőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, azok másolatának vagy másodpéldányának törlését.

A törléshez való jog nem áll fenn, ha az adatkezelésre a következő célokból van szükség:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az üzemeltetőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a Rendelet 9. cikke (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a Rendelet 89. cikke (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a fent említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog a 18. cikk értelmében:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az üzemeltető ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az érintett a Rendelet 21. cikke (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fent korlátozottak alapján korlátozás alá esett, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az üzemeltető az érintettet, akinek a kérésére a fenti tényekkel összhangban korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Az adathordozhatósághoz való jog a 20. cikk értelmében:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik üzemeltetőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az üzemeltető, akinek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok üzemeltetők közötti közvetlen továbbítását.

A jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az üzemeltetőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Az adatkezelés elleni tiltakozás joga, ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást is (amennyiben elvégzik) a 21. cikk értelmében:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ebben az esetben az üzemeltető a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Felügyeleti hatóság alatt, amelynek az érintett indokolt esetben benyújthatja panaszát, a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala értendő.

 

Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett jogosult bármikor visszavonni hozzájárulását anélkül, hogy az befolyást gyakorolna az adatkezelés törvényességére, amelynek alapját a visszavonás előtti hozzájárulás képezte.

A hozzájárulás mindenkori visszavonásának jogát, még annak a határidőnek a lejárta előtt is, amelyre a hozzájárulást megadták, az érintett az alábbi módon érvényesítheti:

 1. az ochranaudajov@sk-cont.sk címre küldött e-mailben
 2. a +421352901130 telefonszámon, vagy
 3. az üzemeltető székhelyének címére küldött írásbeli kérelemmel és a borítékon szereplő következő szöveggel: „GDPR – odvolanie súhlasu / a hozzájárulás visszavonása”.

3. A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Az üzemeltető az Ön személyes adatait a következő célokból kezeli: 1. Személyzeti és bérezési feladatok

  A személyes adatok kezelésének célja a munkaszerződés vagy a munkaviszonyon kívüli munkák elvégzésére vonatkozó megállapodás előkészítése és megkötése, a munkaképességi igazolások nyilvántartása, a fizetés, járulékok kifizetése, a kötelezettségek teljesítése az állami szervekkel szemben, a jelenlét nyilvántartása, a képzés, a megbízások és meghatalmazások nyilvántartása, a rendelkezésre bocsátott védőeszközök, tulajdon vagy berendezés nyilvántartása, az anyagi felelősségről szóló megállapodások megkötése, készpénz átnyújtásának nyilvántartása, a munkavállalók számára nyújtott juttatások teljesítése, a munkavállalók által a munkaadó ingatlanán okozott károk nyilvántartása, az ellátás biztosítása, munkaügyi vagy hasonló kapcsolat céljából szükséges dokumentumok másolása, valamint a további szerződéses és törvényes kötelezettségek teljesítése (a Törvénytár 311/2001. sz. törvénye, a Munka Törvénykönyve, a Törvénytár 580/2004. sz. törvénye az egészségügyi biztosításról, a Törvénytár 461/2003. sz. törvénye a társadalombiztosításról, a Törvénytár 595/2003. sz. törvénye a jövedelemadóról, a Törvénytár 43/2004. sz. törvénye az öregségi biztosításról, a Törvénytár 650/2004. sz. törvénye a kiegészítő nyugdíjbiztosításról, a Törvénytár 5/2004. sz. törvénye a foglalkoztatásról, a Törvénytár 462/2003. sz. törvénye a munkavállaló átmeneti munkaképtelensége idején járó jövedelempótlásról, a Törvénytár 152/1994. sz. törvénye a szociális alapról és a Törvénytár 124/2006. sz. munkabiztonsági és munka-egészségügyi törvénye).

  Az adatkezelés alapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében és a munkaszerződés vagy a megállapodás a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében, amelyet az érintettel az ÁSZF alapján kötöttek.

  Az érintett köteles a személyes adatokat a szükséges mértékben rendelkezésre bocsátani; e kötelezettség elmulasztása esetén nincs lehetőség a munkaszerződés vagy hasonló szerződés megkötésére.

  A személyes adatok címzettjei:

  Egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, adóhivatal, kiegészítő nyugdíjalapok, nyugdíjigazgatási szervezetek, munkaügyi központ, szociális és családtámogatási irodák, statisztikai jogalanyok, őrszolgálat, oktatás ügynökségek és oktatók, az egészségügyi ellátás, egészségügyi szakvéleményezés és munkaképességi szakvéleményezés jogalanyai, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem jogalanya, postai szolgáltatások jogalanyai, a dokumentumok archiválásának jogalanyai, az információs technológiák fejlesztésének, kezelésének és támogatásának jogalanyai, külső ellenőrzések jogalanyai, távközlési szolgáltatók, a gazdasági társaság, amelynek a szerverein személyes adatokat tárolnak, a munkaadó ügyfelei, a munkaadó beszállítói, közhatalmi szervek, ügyvédek és indokolt esetekben bíróságok, bűnüldöző szervek és bírósági végrehajtók is.

  A személyes adatok megőrzésének időtartama a munkavállaló személyi aktájában:

  Az (egykori) munkavállaló munkaviszonyának előkészítésével és 70. életévének betöltésével határolt időtartam, a szabadságra és pótszabadságra vonatkozó bércédulák megőrzésének időtartama 3 év, az orvosi kísérő dokumentumok megőrzésének időtartama 1 év. Más dokumentumokat külön törvény által meghatározott 5-10 éves időszakra őriznek meg. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.

   

 2. Az állásokra pályázók nyilvántartása

  A személyes adatok kezelésének célja az állásokra pályázók nyilvántartása a munkaköri profiljuknak a munkavállalók felvétele és kiválasztása során történő értékelése érdekében, valamint a jövőben betöltendő pozíciókra való alkalmasságuk megítélése céljából.

  A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

  A személyes adatok megőrzésének időtartama a hozzájárulás időpontjától számított 3 év, vagy a hozzájárulás visszavonásának pillanatáig tart.

  Az üzemeltető nem bocsátja az ebből a célból kezelt személyes adatokat a címzettek rendelkezésére. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 3. Fénykép és képrögzítés – belső kommunikáció  

  A személyes adatok kezelésének célja a vállalat belső kommunikáció útján történő bemutatása, amely kizárólag a vállalat munkatársai számára hozzáférhető. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében. A személyes adatokat a munkaviszony időtartamára vagy a munkavállaló általi visszavonás pillanatáig őrzik meg.

  Az üzemeltető nem bocsátja az ebből a célból kezelt személyes adatokat a címzettek rendelkezésére. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 4. Fénykép és képrögzítés - külső kommunikáció

  A személyes adatok feldolgozásának célja a vállalat bemutatása a nyilvánosság számára hozzáférhető külső kommunikáció révén. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

  A személyes adatokat a munkaviszony időtartamára vagy a munkavállaló általi visszavonás pillanatáig őrzik meg.

  Az üzemeltető nem bocsátja az ebből a célból kezelt személyes adatokat a címzettek rendelkezésére. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 5. Biztonság

  A személyes adatok kezelésének célja a külső természetes személyeknek az üzemeltető helyiségeibe való belépésének nyilvántartása, az üzemeltető helyiségeinek felügyelete kamerarendszer segítségével és a munkavállalók jelenlétének ellenőrzése a bejáratnál róluk készített fénykép révén.

  A személyes adatok kezelésének jogalapja az üzemeltető vagy mások jogos érdeke a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében. Az üzemeltető vagy mások jogos érdeke a tulajdon védelméhez való jog, a természetes személyek egészségvédelméhez való jog, a természetes személyeknek az üzemeltető helyiségeibe való belépésének ellenőrzéséhez való jog és a munkavállalók jelenlétének ellenőrzéséhez és a munkaügyi felelősség megállapításához való jog.

  A személyes adatok megőrzésének időtartama a külső természetes személyeknek az üzemeltető helyiségeibe való belépésének nyilvántartása esetén 3 év, az ellenőrző rendszerből származó videofelvételek esetén 6 nap és a munkavállalók jelenlétének ellenőrzése esetén egy hónap.

  A személyes adatok címzettje a szerződéses biztonsági szolgálat, amely az üzemeltető helyiségeibe való belépés védelmét, felügyeletét és ellenőrzését biztosítja, indokolt esetben a személyes adatok címzettjei lehetnek bíróságok, bűnüldöző szervek is. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 6. Számviteli és üzleti feladatok

  A személyes adatok kezelésének célja a számviteli nyilvántartások feldolgozása az üzemeltető jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, amelyek a különös rendelkezésekből következnek (a Törvénytár 431/2002. sz. törvénye a számvitelről, a Törvénytár 222/2004. sz. törvénye az általános forgalmi adóról, a Törvénytár 595/2003. sz. törvénye a jövedelemadóról, a Törvénytár 40/1964. sz. törvénye, Polgári Törvénykönyv, a Törvénytár 311/2001. sz. törvénye, a Munka Törvénykönyve és a Törvénytár 18/2018. sz. törvénye a személyes adatok védelméről).

  A személyes adatok kezelésének jogalapja, beleértve a másoknak való rendelkezésre bocsátását is, a jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében.

  A személyes adatok megőrzési időtartama 10 év.

  A személyes adatok címzettjei az információs technológia jogalanyai, közhatalmi szervek, az anyavállalat, adótanácsadók, számviteli tanácsadók és könyvvizsgálók. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.

   

 7. A nyilvántartó hivatal adminisztrációja

  A személyes adatok kezelésének célja a nyilvántartó hivatal adminisztrációja az üzemeltető jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében a Törvénytár 395/2002. sz. törvénye a levéltárakról és irattárakról és a Törvénytár 305/2013. sz. törvénye a közhatalmi szervek jogköreinek elektronikus végrehajtói gyakorlásáról).

  A személyes adatok kezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása az érintett jogi kötelezettsége.

  A személyes adatok címzettjei olyan jogalanyok, akik biztosítják az információs technológia fejlesztését, kezelését és támogatását, a külső ellenőrzést biztosító jogalanyok, távközlési szolgáltatók, a gazdasági társaság, amelynek a szerverein személyes adatokat tároltak.

  A megőrzési időtartamokat különös rendelkezések határozzák meg. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 8. A társadalomellenes cselekmény bejelentése

  A személyes adatok kezelésének célja a bűncselekmény vagy más társadalomellenes cselekmény bejelentésének nyilvántartása az üzemeltető jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, amelyek a Törvénytár 307/2014. sz., a társadalomellenes cselekmény bejelentéséről szóló törvényéből következnek.

  A személyes adatok kezelésének jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében.  A személyes adatok megőrzési időtartama 3 év.

  A személyes adatok címzettjei indokolt esetben a bíróságok vagy a bűnüldöző szervek is lehetnek. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 9. A természetes személyekkel kötött szerződések

  A személyes adatok kezelésének célja a szerződések megkötése természetes személyekkel.

  A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében.

  A személyes adatok megőrzési ideje a természetes személyhez fűződő kapcsolat megszűnésétől számított 10 év.

  A személyes adatok címzettjei az információs technológiák beszállítói és az IT-rendszergazdák, külső könyvvizsgálók, távközlési szolgáltatók, külső tárhelyek beszállítói és indokolt esetben a bűnüldöző szervek. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.


 10. A beérkezett és elküldött és elektronikus posta nyilvántartása

A személyes adatok kezelésének célja a címzettek és feladók, valamint a beérkezett és elküldött levelek tartalmának nyilvántartása.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az üzemeltető vagy mások jogos érdeke a Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében. 

Az üzemeltető jogos érdeke az üzemeltető tevékenységével összefüggő beérkezett és kiküldött üzleti levelezés nyilvántartása, amely az üzemeltető számára annak tevékenységi köréből adódik.

A megőrzés időtartama a papíralapú küldemények esetén 5 év, az elektronikus posta esetén a foglalkoztatás időtartama. Az üzemeltető nem bocsátja az ebből a célból kezelt személyes adatokat a címzettek rendelkezésére. A személyes adatok nem képezik sem profilalkotás, sem automatizált döntéshozatal tárgyát.

 

4. A személyes adatok jelenlegi címzettlistája

A feldolgozni kívánt személyes adatok címzettjei a következő jogalanyok:

 • SECURITAS SK s. r. o.
 • ABS Moča s.r.o.
 • BIOMETRIC, spol. s r. o.
 • Cronon AG
^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Az Ön előnyei
 • A CONTAINEX egyik gyártóüzeme
 • Gyártás a CONTAINEX Green Technology szigorú környezetvédelmi- és minőségi előírásai alapján történik
 • A legmagasabb minőségi, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szabványok
TÜV Logo DNV GL Certificate CE Logo
>

Print Footer Text AT