Print Header Text AT

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). Nasledujúce informácie sú poskytnuté podľa článku 13 Nariadenia.

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť SK-CONT s. r. o., so sídlom Hadovce 219, 945 01 Komárno, IČO: 36 563 731, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo 39883/N, odd. Sro (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Práva dotknutej osoby

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) podľa článku 17:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva) podľa článku 21:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Právo odvolať súhlas so spracúvaním:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. emailovou správou zaslanou na adresu: ochranaudajov@sk-cont.sk
 2. telefonicky na čísle +421352901130, alebo
 3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce účely: 1. Personálna a mzdová agenda

  Účelom spracúvania osobných údajov je príprava a uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach mimo pracovného pomeru, evidencia podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplata mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pracovných pomôcok, majetku alebo zariadenia, uzatváranie dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, zabezpečenie stravovania, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, ako aj plnenie ďalších zmluvných a zákonných povinností (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená s dotknutou osobou podľa Zákonníka práce.

  Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje v potrebnom rozsahu; v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu.

  Príjemcom osobných údajov sú :

  zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, subjekt zabezpečujúci štatistiku, strážna služba, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, pracovné zdravotné posudky a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti, subjekt zabezpečujúci BOZP, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce archiváciu dokumentov, subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené,  zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa, orgány verejnej moci, advokáti a v odôvodnených prípadoch aj súdy, orgány činné v trestnom konaní a exekútori.

  Dobou uchovávania osobných údajov v osobnom spise zamestnanca je:

   obdobie ohraničené prípravou pracovnoprávneho vzťahu a dovŕšením 70. roku života zamestnanca (aj bývalého), doba uchovávania mzdových listov je 50 rokov, doba uchovávania dokumentov týkajúcich sa dovolenky a náhradného voľna sú 3 roky, doba uchovávania priepustiek k lekárovi je 1 rok. Iné dokumenty sa uchovávajú 5 až 10 rokov podľa doby stanovenej osobitným zákonom. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 2. Evidencia uchádzačov o zamestnanie

  Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vyhodnotenia ich pracovného profilu pri nábore a výbere zamestnancov a pre potreby posúdenia ich vhodnosti na pozície obsadzované v budúcnosti.

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

   Doba uchovávania osobných údajov sú 3 roky od udelenia súhlasu alebo do momentu odvolania súhlasu.

  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje spracúvané pre tento účel žiadnym príjemcom. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 3. Fotografia a obrazový záznam - interná komunikácia

  Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je prezentácia spoločnosti prostriedkami internej komunikácie prístupnými výhradne zamestnancom spoločnosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zamestnaneckého pomeru alebo do momentu odvolania súhlasu zamestnancom. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje spracúvané pre tento účel žiadnym príjemcom. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 4. Fotografia a obrazový záznam - externá komunikácia

  Účelom spracúvania osobných údajov zamestnancov je prezentácia spoločnosti prostriedkami externej komunikácie prístupnými verejnosti.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

   Osobné údaje sú uchovávané po dobu trvania zamestnaneckého pomeru alebo do momentu odvolania súhlasu zamestnancom. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje spracúvané pre tento účel žiadnym príjemcom. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 5. Bezpečnosť

  Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia vstupov externých fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa, monitorovanie priestorov prevádzkovateľa pomocou kamerového systému a kontrola dochádzky zamestnancov vyhotovovaním ich fotografie pri vstupe.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa alebo tretej strany je právo na ochranu majetku, právo na ochranu zdravia fyzických osôb, právo na kontrolu vstupu fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa a právo kontrolovať dochádzku zamestnancov a vyvodzovať pracovnoprávnu zodpovednosť.

   Doba uchovávania osobných údajov je v prípade evidencie vstupov externých fyzických osôb do priestorov prevádzkovateľa 3 roky, v prípade videozáznamov z monitorovacieho systému 6 dní a v prípade kontroly dochádzky zamestnancov 1 mesiac.

  Príjemcom osobných údajov je kontrahovaná bezpečnostná služba zabezpečujúca ochranu, monitorovanie a kontrolu vstupov do priestorov prevádzkovateľa, v odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 6. Účtovníctvo a obchodná agenda

  Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

  Právnym základom spracúvania osobných údajov, vrátane ich poskytovania tretím stranám, je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov.

  Príjemcami osobných údajov sú subjekt poskytujúci správu a podporu informačných technológií, orgány verejnej moci, materská spoločnosť, daňový poradca, účtovný poradca a audítor. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 7. Správa registratúry

  Účelom spracúvania osobných údajov je správa registratúry z dôvodu plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a  zákon č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci).

   Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby.

   Príjemcami osobných údajov sú subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.

  Doby uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 8. Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia oznámení kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti z dôvodu plnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

  Doba uchovávania osobných údajov je 3 roky.

  Príjemcami osobných údajov môžu byť v odôvodnených prípadoch súdy alebo orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 9. Zmluvy s fyzickými osobami

  Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

   Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov od ukončenia vzťahu s fyzickou osobou.

  Príjemcami osobných údajov sú dodávatelia informačných technológií a správcovia IT, externí audítori, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia externých úložísk a v odôvodnených prípadoch orgány činné v trestnom konaní a súdy. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.


 10. Evidencia prijatej a odoslanej papierovej a elektronickej pošty

Účelom spracúvania osobných údajov je dokladovanie príjemcov a odosielateľov, dátumov prijatia a odoslania ako aj obsahu prijatej a odoslanej pošty.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je evidencia prijatej a odoslanej obchodnej komunikácie súvisiacej s činnosťou prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z predmetu podnikania.

Doba uchovávania je v prípade papierovej pošty 5 rokov a v prípade elektronickej pošty po dobu trvania zamestnaneckého pomeru. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje spracúvané pre tento účel žiadnym príjemcom. Osobné údaje nie sú predmetom profilovania ani automatizovaného rozhodovania.

4. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov

Príjemcami spracúvaných osobných údajov sú tieto subjekty:

 • SECURITAS SK s. r. o.
 • ABS Moča s.r.o.
 • BIOMETRIC, spol. s r. o.
 • Cronon AG
^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše výhody
 • Výrobný závod CONTAINEX-u
 • Výroba podľa prísnych environmentálnych a kvalitatívnych štandardov CONTAINEX Green Technology
 • Najvyššie štandardy v kvalite, bezpečnosti, zdraví a ochrane životného prostredia
TÜV Logo DNV GL Certificate CE Logo
>

Print Footer Text AT