Print Header Text AT

I. Všeobecné podmienky používania pre webové stránky skupiny WALTER GROUP

I.1. Oblasť platnosti a rozsah výkonu

(1) Predmetom týchto podmienok používania je používanie webových stránok (v ďalšom ako „Website“), ktoré poskytla skupina WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG a s ňou spojené podniky koncernu (v ďalšom ako „WALTER GROUP“).

(2) Táto strana obsahuje všeobecné podmienky používania webovej stránky. Zvolením alebo použitím webovej stránky (v ďalšom „použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (v ďalšom „užívatelia“) platnosť všeobecných podmienok používania. Skupina WALTER GROUP si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť podmienky používania.

(3) Alternatíva pre registrovaných užívateľov:


Kliknutím na políčko „Einverstanden -súhlasím“ alebo „Abschicken – odoslať“ súhlasí užívateľ s podmienkami používania webovej stránky ako pre užívateľa. Skupina WALTER GROUP si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť predložené nariadenie o používaní. Užívateľ musí ešte raz súhlasiť so zmenenými nariadeniami o používaní, ako je popísané vyššie, a to kliknutím na políčko Einverstanden - súhlasím“ alebo „Abschicken – odoslať“, aby mohol ďalej využívať služby skupiny WALTER GROUP.

(4) Skupina WALTER GROUP ponúka na webovej stránke informácie týkajúce sa odvetvia a podniku zákazníkom, prepravcom a uchádzačom. Jednotlivé služby (napr. LOADS TODAY, zákaznícky portál CONNECT) sú prístupné len pre registrovaných užívateľov.

(5) Skupina WALTER GROUP má právo zastaviť celkom alebo sčasti webovú stránku a ľubovoľne meniť obsahy, príp. služby. Za nepretržitú dostupnosť webovej stránky skupiny WALTER GROUP nepreberá skupina WALTER GROUP záruku. Neexistuje nárok na používanie alebo udržiavanie webovej stránky skupiny WALTER GROUP.

I.2. Ochranné práva/duševné vlastníctvo

(1) Celý obsah webovej stránky (ilustrácie, texty, formulácie, značky, obrázky, videá, grafiky) je duševným vlastníctvom skupiny WALTER GROUP alebo jej zmluvných partnerov. Použitím webovej stránky skupiny WALTER GROUP nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné alebo iné užívateľské práva z hľadiska práv týkajúcich sa webovej stránky (napr. priemyselné práva, autorské práva a príbuzné ochranné práva atď.). Značky, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah webovej stránky skupiny WALTER GROUP sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny WALTER GROUP ani meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať. Výnimku toho tvorí rozmnožovanie, využitie alebo používanie výlučne pre použitie ponúkaných materiálov.

I.3. Ručenie

(1) Skupina WALTER GROUP ručí za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť užívateľovi kvôli použitiu webovej stránky skupiny WALTER GROUP len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

(2) Skupina WALTER GROUP nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií::

(i) Ušlý zisk a následné škody
(ii) Neočakávané straty a ušlý zisk
(iii) Ušlé možnosti obchodu
(iv) Strata good will a strata údajov

(3) Skupina WALTER GROUP podnikla všetky potrebné činnosti, aby zabezpečila, aby informácie uvedené na webovej stránke skupiny WALTER GROUP boli v čase ich poskytnutia správne a úplné. Skupina WALTER GROUP nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako napr. downloady, služby ponúkané tretími stranami, externé linky alebo iné obsahy, ktoré sa použijú buď priamo alebo nepriamo z webovej stránky skupiny WALTER GROUP alebo sa z nej dajú vyhľadať. Skupina WALTER GROUP si tiež vyhradzuje právo na vykonanie zmien alebo doplnkov k uvedeným informáciám bez predchádzajúceho oznámenia.

(4) Skupina WALTER GROUP neručí za škody, ktoré vzniknú neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta samotným užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných znakov alebo údajov, ktoré si uložil užívateľ.

I.4. Dostupnosť

(1) Skupina WALTER GROUP má snahu prevádzkovať webovú stránku kontinuálne a udržiavať ju dostupnou – vždy podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností.

(2) Skupina WALTER GROUP nepreberá záruku za to, že webová stránka skupiny WALTER GROUP alebo jej obsahy budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii, ďalej za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené, takisto za to, že webová stránka skupiny WALTER GROUP alebo jej pomôcky (ako napr. server) budú bez vírusov alebo iných nebezpečných súčastí. Skupina WALTER GROUP výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia webovej stránky skupiny WALTER GROUP alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.

(3) Skupina WALTER GROUP nepreberá záruku za časy, keď je stránka nedostupná kvôli technickým alebo iným problémom.

I.5. Externé linky

Webová stránka skupiny WALTER GROUP obsahuje externé linky, ktoré vedú k iným webovým stránkam tretích strán. Skupina WALTER GROUP nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia užívateľom škodu.

I.6. Zabezpečené web stránky

Táto web stránka sčasti obsahuje SSL certifkáty SwissSign. SSL certifikáty SwissSign obsahujú okrem účinného zašifrovania dát užívateľa počas ich prenosu na web server aj identifikáciu poskytovateľa (WALTER GROUP) a autentifikáciu pravosti web stránky na ochranu pred phishingom.

Používateľ prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné ustanovenia SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. WALTER GROUP vylučuje akékoľvek ručenie voči používateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.

I.7. Heslá a užívateľské kontá

(1) Jednotlivé služby (napr. LOADS TODAY, zákaznícky portál CONNECT) sú prístupné len pre registrovaných užívateľov. Po registrácii a overení obdrží užívateľ od skupiny WALTER GROUP heslo, ktoré umožňuje prístup k užívateľskému kontu.

(2) Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a ostatných prípadných údajov, ako aj za všetky aktivity, ktoré sú spojené s užívateľským kontom. Všetky nedovolené použitia užívateľského konta alebo iné porušenia bezpečnosti sa musia okamžite oznámiť skupine WALTER GROUP. Registrácia užívateľského konta príp. prihlásenie k abonentskému odberu sa viaže na partnerské číslo užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený zverejniť partnerské číslo alebo heslo iným osobám alebo im ich dať k dispozícii. Každé zverejnenie partnerského čísla a/alebo hesla zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.

(3) Údaje, obsahy a informácie, ktoré sú užívateľovi známe na základe jeho užívateľského konta, sa nesmú posúvať neoprávneným tretím stranám.

(4) Skupina WALTER GROUP si vyhradzuje právo schvaľovať alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu alebo prihlásenie k odberu abonentskej služby. Okrem toho má skupina WALTER GROUP právo bez udania dôvodov zablokovať každé užívateľské konto alebo odber jednotlivých abonentských služieb.

I.8. Preberanie škodlivého materiálu

Skupina WALTER GROUP zakazuje preberanie počítačových programov, súborov a iného materiálu, ktorý obsahuje škodlivé a/alebo rušiace znaky ako vírusy, manipulované súbory, „skryté” súbory (ako napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), červy, trójske kone alebo boty za účelom scrollingu, zobrazenia viacerých obrazoviek a pre iné aktivity, ktoré by mohli zásadne rušiť integritu alebo funkciu webovej stránky alebo on-line komunikáciu.

I.9. Elektronické útoky

(1) Elektronické útoky akéhokoľvek druhu na webovú stránku skupiny WALTER GROUP alebo všetky s tým spojené údaje skupiny WALTER GROUP alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.

(2) Každý elektronický útok vedie k okamžitému vylúčeniu užívateľa, do sféry ktorého spadá útok, a k jeho občianskemu a trestno-právnemu stíhaniu.

 

 

II. Všeobecné pokyny k ochrane údajov

II.1. Zákonné predpoklady

Skupina WALTER GROUP bude postupovať u všetkých údajov sprostredkovaných, príp. zverejnených na webovej stránke skupiny WALTER GROUP s ohľadom na platné zákonné predpisy rakúskeho zákona o ochrane údajov.

II.2. Súhlas užívateľa s použitím údajov

(1) Užívateľ súhlasí s prijímaním informácií, newsletter a reklamných materiálov od skupiny WALTER GROUP elektronickou cestou (napr. formou emailov). Tento súhlas možno kedykoľvek zrušiť, buď formou odhlásenia prostredníctvom "linku pre odhlásenie" priamo v newsletter alebo emailom na adrese: 

austria@lkw-walter.com(2) Užívateľ na základe svojich nastavení webového prehliadača výslovne súhlasí s použitím Cookies skupinou WALTER GROUP, hlavne s uložením Cookies na pevnom disku užívateľa. Bližšie informácie nájdete v bode II.6. (Cookies).

(3) Užívateľ môže svoj súhlas so zisťovaním a ukladaním osobných údajov zo strany skupiny WALTER GROUP kedykoľvek odvolať (§ 28 DSG – zákon o ochrane údajov). Za týmto účelom musí užívateľ poslať email na adresu: austria@lkw-walter.com.

II.3. Právo na informácie, právo na opravu alebo vymazanie

Užívateľ má kedykoľvek právo na informácie, opravu alebo vymazanie uložených údajov v súlade s rakúskym zákonom o ochrane údajov (hlavne §§ 26-28 DSG – zákona o ochrane údajov). Užívateľ môže v tejto záležitosti kontaktovať skupinu WALTER GROUP na emailovej adrese austria@lkw-walter.com.

II.4. Externí poskytovatelia služieb

Webová stránka skupiny WALTER GROUP sa mení a udržiava spolu s externými poskytovateľmi služieb. Za účelom vývoja a testovania sa v určitých prípadoch sprostredkujú poskytovateľom služieb anonymizované údaje. V niektorých prípadoch obdržia poskytovatelia služieb prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú však poskytovatelia služieb zmluvne zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výlučne podľa pokynov skupiny WALTER GROUP a aby ich po ukončení prác vymazali.

II.5. Bezpečnosť údajov

Skupina WALTER GROUP má snahu o to, aby ponúkla výmenu údajov cez on-line média čo najbezpečnejšie. Súčasne vyzýva užívateľa, aby sa snažil o bezpečné používanie internetu (aktuálna verzia prehliadača, utajovanie prístupových údajov pre on-line platformy).

II.6. Cookies

(1) Pre rozšírenie rozsahu funkcií internetovej ponuky a pohodlnejšiu úpravu používania, sa pre užívateľa používajú tzv. „Cookies“.

(1.1) Väčšina cookies využívaných WALTER GROUP sa po ukončení využívania prehliadača z pevného disku používateľa automaticky vymaže (dočasné cookies). Dočasné cookies sa využívajú napríklad na to, aby sa používateľovi mohli poskytnúť určité funkcionality formulárov na viacerých web stránkach. Okrem toho využíva WALTER GROUP aj cookies, ktoré zostávajú trvale uložené na pevnom disku používateľa (trvalé cookies). Tieto dočasné cookies zostávajú na pevnom disku jeden mesiac až desať rokov a po vopred stanovenom čase sa sami vymažú alebo ich môže manuálne vymazať používateľ. Výlučným účelom týchto cookies (trvalé cookies) je prispôsobiť ponuku obsahov z internetu čo najviac želaniam používateľa, a tak vytvoriť pre používateľa možnosť čo najkomfortnejšieho využívania web stránky.

(1.2) Cookies tretích osôb (tzv. third party cookies)
WALTER GROUP využíva služby tretích osôb (reklamných partnerov), ktorí mu pomáhajú vytvoriť pre zákazníka čo najzaujímavejší obsah internetových stránok. Preto sa pri používaní tejto web stránky na pevný disk používateľa ukladajú aj cookies (dočasné alebo trvalé) tretích strán. Výlučným účelom cookies tretích osôb je dať tretím osobám možnosť oslovovať používateľa cielenou reklamou. Dôrazne upozorňujeme na fakt, že WALTER GROUP neručí nijakým spôsobom za používanie cookies tretích osôb v súlade s príslušnými predpismi.

(1.3) Cookies (WALTER GROUP a tretích osôb) neobsahujú nijaké osobné údaje. Zbierajú sa len pseudonymné údaje spojené s USER ID. Vtedy sa jedná napríklad o údaje o tom, ktoré web stránky si používateľ pozrel, aké obsahy hľadal atď. Tieto pseudonymné údaje sa nikdy neprepájajú s osobnými údajmi používateľa.

(1.4) Používateľ môže ovplyvniť zaobchádzanie s cookies pomocou príslušných nastavení na svojom prehliadači. Je tak napríklad možné cookies vo všeobecnosti akceptovať alebo odmietnuť, a to vo všeobecnosti alebo pre každý jednotlivý prípad. Týmto však možno obmedziť rozsah funkcií ponuky, ktorú dáva k dispozícii skupina WALTER GROUP.

II.7. Analýza webovej stránky

(1) Webová stránka skupiny WALTER GROUP používa Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľského počítača a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky užívateľom. Informácie o používaní tejto webovej stránky užívateľom, vytvorené pomocou Cookies, sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú do pamäte. V prípade aktivácie anonymity IP na tejto webovej stránke Google predtým skráti IP-adresu užívateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Plná IP-adresa sa len vo výnimočných prípadoch prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Z poverenia skupiny WALTER GROUP Google tieto informácie využije na to, aby voči skupine WALTER GROUP vyhodnotil využitie užívateľa na webovej stránke, aby zhrnul správy o aktivitách na webovej stránke a aby priniesol ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a s využitím internetu. Google nespája IP-adresu, ktorú zistí prehliadač užívateľa v rámci Google Analytics, s ostatnými údajmi.

(2) Užívateľ môže zabrániť ukladaniu Cookies do pamäte vhodným nastavením software prehliadača. Užívateľ môže poukázať na to, že v tomto prípade sa nedajú v plnom rozsahu využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Užívateľ okrem toho môže zabrániť zaznamenaniu údajov vytvorených pomocou Cookies a vzťahujúcich sa na využívanie webovej stránky (vrátane IP-adresy) na Google, ako aj spracovaniu týchto údajov pomocou Google tak, že užívateľ si uloží a nainštaluje Browser-Plugin na nasledovnej adrese:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) Na častiach webovej stránky skupiny WALTER GROUP sú napojené aplikácie tretích strán (napr. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter), ako aj obsahy, ktoré sú uložené na platformách tretích strán (napr. Youtube). Napriek starostlivým skúškam a aktívnym opatreniam k zabezpečeniu ochrany údajov nemá skupina WALTER GROUP žiaden vplyv na druh a používanie užívateľských údajov zozbieraných tretími stranami na webovej stránke skupiny WALTER GROUP:

(1.1) Web stránka obsahuje súčasti AddThis. AddThis je bookmarkingová služba, ktorá používateľovi web stránky umožňuje zdieľať momentálne načítané web stránky s ostatnými používateľmi v sociálnych sieťach ako napr. Facebook, Twitter, Google+ a pod. Používateľ pomocou nej môže obsahy web stránky zdieľať, okomentovať a hodnotiť. Ak používateľ používa súčasti AddThis, potom internetový prehliadač používateľa vytvára priame spojenie so servermi služby AddThis, resp. so zvolenou sociálnou sieťou alebo bookmarkingovou službou. Pri používaní AddThis dochádza k použitiu cookies. Dáta pri ňom vzniknuté (ako napr. čas používania alebo jazyk prehliadača) sa prenášajú do AddThis LLC v USA a spracúvajú sa tam. Ak posielate obsahy tejto web stránky do sociálnych sietí, bookmarkingových služieb atď., môže sa vytvoriť prepojenie medzi návštevou web stránky a užívateľským profilom príslušnej sociálnej siete. Ďalšie informácie o spracovaní dát (vrátane účelu použitia) firmou AddThis LLC a o ochrane osobných údajov v rámci AddThis LLC môžete nájsť na http://www.addthis.com/privacy Ostatné informácie o spracovaní dát, ochrane osobných údajov poskytovateľmi sociálnych sietí, bookmarkingovými službami atď. a o možnostiach užívateľských nastavení služieb môžete nájsť v interných smerniciach o ochrane osobných údajov priamo u jednotlivých poskytovateľov týchto služieb. WALTER GROUP neposkytuje príslušné údaje tretím osobám. Používateľ využitím AddThis služieb dáva súhlas na spracovanie dát firmou AddThis LLC, a to v rozsahu popísanom na web stránke http://www.addthis.com. Používateľ môže kedykoľvek odmietnuť používanie jeho dát použitím „Opt Out Cookies“ . Ďalšie informácie k tomu nájdete na hore spomínanej web stránke AddThis LLC. Ak si používateľ neželá, aby AddThis cez túto web stránku zbieralo údaje o ňom, nesmie používať prvky AddThis.

(1.2) Facebook Inc. so sídlom v 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (skratka Facebook), ponúka pluginy pre prevádzkovateľa webových stránok, ktoré sa použijú na webovej stránke skupiny WALTER GROUP. Pluginy možno poznať podľa loga Facebook-u príp. Facebook-Like a -Recommend-Button. Ak užívateľ vyvolá webovú stránku skupiny WALTER GROUP, ktorá tento plugin obsahuje, vytvorí prehliadač užívateľa spojenie k serverom predajcov pluginov. Obsah pluginu sprostredkuje Facebook priamo na prehliadač užívateľa a odpovedajúco sa znázorni na stránke. Na znázornený obsah pluginu nemá skupina WALTER GROUP žiaden vplyv. Facebook môže za určitých okolností zistiť priebeh návštevy užívateľa na príslušných stránkach webovej stránky a priradiť ju ku kontu na Facebooku, ak je užívateľ registrovaný vo Facebooku alebo ak v minulosti navštívil nejakú stránku Facebooku príp. s obsahmi Facebooku. Ak užívateľ aktívne využíva pluginy, pretože aktivoval napr. Like-Button alebo zaslal odporúčanie pre takú stránku, potom sa odpovedajúce informácie z prehliadača užívateľa sprostredkujú priamo na Facebook bez toho, aby na to skupina WALTER GROUP mala akýkoľvek vplyv. Presné informácie o druhu, účele a rozsahu ako aj o ďalšom spracovaní a využívaní údajov užívateľa zo strany Facebooku nájdete pod pokynmi k ochrane údajov vo Facebooku pod:

http://www.facebook.com/policy.php

Tam sa užívateľ dozvie viac o právach a možnostiach nastavenia na ochranu súkromnej sféry. Skupina WALTER GROUP neovplyvňuje účel a rozsah získavania údajov Facebookom ako aj ďalšie spracovanie Facebookom, skupina WALTER GROUP nemá ani prístup k týmto údajom.

(1.3) Twitter Inc. so sídlom v 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (skratka Twitter) ponúka pre prevádzkovateľa webových stránok pluginy, ktoré sú použité na webovej stránke skupiny WALTER GROUP. Pluginy možno spoznať pomocou „Twitter-Tweet“ alebo „Follow-Button“. Stránky s týmito pluginmi vytvárajú priame spojenie k Twitteru a prenášajú rôzne údaje – v závislosti od svojho Login-Statusu v Twitteri. Tým sa o používaní internetu užívateľom dajú robiť závery na webovej stránke skupiny WALTER GROUP, ktoré by Twitter mohol použiť pre vlastné účely. Znázornené obsahy pluginu sú na serveroch Twitteru a na webovej stránke skupiny WALTER GROUP sa len ukážu. Skupina WALTER GROUP neovplyvňuje účel a rozsah získavania údajov Twitterom ako aj ďalšie spracovanie Twitterom, skupina WALTER GROUP nemá ani prístup k týmto údajom. Bližšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov v Twitteri nájdete pod adresou

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. so sídlom v 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (skratka Google) ponúka pre prevádzkovateľa webových stránok pluginy, ktoré sú použité na webovej stránke skupiny WALTER GROUP. Pluginy možno poznať podľa "Google-Plus-One-Button". Stránky s týmito pluginmi vytvárajú priame spojenie ku Googlu a prenášajú rôzne údaje – v závislosti od svojho Login-Statusu v Googli. Tým sa o používaní internetu užívateľom dajú robiť závery na webovej stránke skupiny WALTER GROUP, príp. sa dajú ovplyvniť výsledky vyhľadávania v Googli. Znázornené obsahy pluginu sú na serveroch Googlu a na webovej stránke skupiny WALTER GROUP sa len ukážu. Skupina WALTER GROUP neovplyvňuje účel a rozsah získavania údajov Googlom ako aj ďalšie spracovanie Googlom, skupina WALTER GROUP nemá ani prístup k týmto údajom. Bližšie informácie o ustanoveniach o ochrane údajov v Googli nájdete pod adresou

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Reklama prispôsobená záujmom používateľa/ retargeting

Táto web stránka využíva takzvanú technológiu retargetingu. WALTER GROUP používa túto technológiu na to, aby vytvorila na internete pre používateľa zaujímavejšiu ponuku. Vďaka tejto technológii je možné osloviť používateľa, ktorý sa už zaujímal o stránku, služby a produkty WALTER GROUP, aj na web stránkach tretích osôb.

WALTER GROUP je presvedčená o tom, že zvýraznenie personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa je preňho spravidla zaujímavejšie ako zobrazovanie reklamy, ku ktorej nemá osobný vzťah. Zvýraznenie týchto reklamných prostriedkov na stránkach tretích osôb sa realizuje za pomoci technológie cookies a analýzy predchádzajúceho správania používateľa internetu. Tento druh reklamy sa robí úplne anonymne. Neukladajú sa pri to nijaké osobné dáta používateľa a nezostavujú sa ani profily využívania internetu za použitia osobných údajov používateľa.

 

III. Ostatné ustanovenia

III.1. Sídlo súdu

Táto zmluva sa riadi rakúskym právom. Pre urovnanie sporov sa za príslušný vyhlasuje súd pre obchodné záležitosti vo Viedni, Viedeň – mesto. Uplatňuje sa výlučne rakúske právo bez aplikácie kúpneho práva UN a príslušných noriem rakúskeho medzinárodného občianskeho práva.

III.2. Zmeny a doplnky, Salvátorská klauzula

(1) Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomne. Ústne vedľajšie dohody nie sú účinné.

(2) Ak by jedna alebo viacej podmienok tejto zmluvy boli z akéhokoľvek dôvodu neúčinné, nedotkne sa to platnosti ostatného obsahu zmluvy.

^ - Top
GREENtechnology CONTAINEX
Vaše výhody
  • Spoločnosť je členom skupiny CONTAINEX GROUP
  • Výroba podľa prísnych ekologických a kvalitatívných štandardov CONTAINEX Green Technology
  • Najvyššie štandardy v kvalite, bezpečnosti, zdraví a ochrane životného prostredia
TÜV Logo DNV GL Certificate CE Logo
>

Print Footer Text AT

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania