Switch to your country version

INT

Switch to your country version

INT
Sme vždy vo Vašej blízkosti
Sme na Slovensku
6
Naše sklady na Slovensku
Poslať dopyt
Dostať spätný hovor

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Toto oznámenie opisuje, ako spoločnosť SK-CONT s.r.o., Hadovce 219, SK-94501 Komárno, [email protected] spracováva Vaše osobné údaje.

Spoločnosť SK-CONT je zodpovedná za to, aby dostatočne chránila Vaše osobné údaje a dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany, právoplatného zaobchádzania a utajenia osobných údajov, ako aj bezpečnosti údajov.

Nasledujúce úpravy sú všeobecné a rozsiahlym spôsobom sa týkajú všetkých procesov spracovania údajov v rámci spoločnosti SK-CONT. To znamená, že sa Vás budú nasledujúce úpravy týkať iba čiastočne.

1. Účely spracovania údajov

Osobné údaje spracovávame principiálne pre nasledujúce účely:

 • Spracovávanie na nás adresovaných ponúk a dopytov, napr. zo strany (potenciálnych) prepravných partnerov, zo strany osôb, ktoré nás chcú poveriť prepravami, dodávkami, objednávkami a pod. alebo sa iným spôsobom usilujú o spoluprácu
 • Jednania o zmluvách a vyhotovenie ponúk ako aj zmlúv
 • Posúdenie spôsobilosti ako zmluvného partnera, napr. kontroly bonity v prípade potenciálnych zákazníkov, dodávateľov atď.
 • Realizácia našich zmluvných a obchodných vzťahov, napr. vykonanie prepráv (dispozícia) a dodávok, plnenie nájomných a lízingových zmlúv, vystavenie faktúr, spracovanie upomienok, spracovanie reklamácií a škodových udalostí, riadenie kvality, realizácia nášho nákupu, optimalizácia našich výkonov a služieb využívaním obchodných aplikácií (napr. monitoring prepravy, portály a atď.)
 • Customer Relationship, to znamená napr. rozosielanie informácií, informačných spravodajcov, ponúk, propagačného a reklamného materiálu, priebežná starostlivosť o zákazníkov, uskutočňovanie podujatí atď.
 • Zastrešenie a správa poistiek, likvidácia škodových udalostí
 • Fleet Management: Údržba, oprava a starostlivosť o naše vozidlá
 • Vývoj produktu
 • Správa koncernových spoločností
 • Prevádzka IT infraštruktúry, napr. zaistenie bezpečnosti, aktuálneho stavu techniky, údržba atď.
 • Poskytnutie internetových stránok: Zlepšenie a vývoj internetových stránok, vypracovanie štatistík využívania, rozpoznanie, zabránenie a vyšetrenie útokov na internetové stránky atď.
 • Nábor a výber zamestnancov a evidencia uchádzačov o zamestnanie pre potreby posúdenia ich vhodnosti na pozície obsadzované v budúcnosti. Právnym základom tohto spracúvania je udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre uvedený účel.

Osobné údaje získavame

 • od Vás osobne: napr. pri dopytoch na nás, pri príprave zmlúv, v rámci plnenia s nami uzatvorených zmlúv
 • od koncernových spoločností v rámci skupiny WALTER GROUP
 • od tretích strán, napr. prepravných partnerov alebo zákazníkov za účelom vybavenia zákaziek
 • z verejne prístupných zdrojov, napr. zoznam firiem, pozemková kniha, justičný vestník (Ediktsdatei), registre spolkov, obchodný register
 • z Vášho internetového prehliadača (automaticky) pri návšteve našich internetových stránok, a to zodpovedajúco nastaveniam, ktoré ste si vybrali

 

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Obchodné vzťahy s nami ale nebudú možné, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii nevyhnutné osobné údaje. Taktiež nemôžeme, resp. nedokážeme zaručiť všetky funkcie našich internetových stránok, pokiaľ nám neposkytnete svoje k tomu nevyhnutné osobné údaje.

 

2. Spracovávané kategórie údajov

 • Údaje o mene, napr. meno, priezvisko, meno používateľa atď.
 • Údaje týkajúce sa osoby, napr. vek, pohlavie, dátum narodenia, národnosť, úloha v spoločnosti/podniku/prevádzke, kópie preukazov atď.
 • Kontaktné údaje, napr. adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa atď.
 • Identifikačné údaje, napr. číslo preukazu totožnosti, číslo cestovného pasu, zákaznícke číslo atď.
 • Bankové údaje, napr. číslo účtu, údaje týkajúce sa bonity atď.
 • Úradné údaje, napr. spisová značka, daňové identifikačné číslo, zrážky zo mzdy/platu, pas nájomníka (Nemecko) atď.
 • Údaje o vozidle, napr. číslo motorového vozidla, číslo podvozku, číslo motora, štátna poznávacia značka, osvedčenie o evidencii, tankovacia karta, informácie o vodičskom preukaze vysokozdvižného vozíka atď.
 • Súbory s obrázkami a videozáznamami
 • IT údaje o používaní, napr. údaje o spojení, informácie o prihlásení, prístupové údaje, IP adresa, URL, meno používateľa pre z vonku dosiahnuteľné systémy atď.
 • Údaje o používaní internetových stránok: Dátum a čas volania, IP adresa, názov a verzia internetového prehliadača, určité cookies atď.
 • Údaje o reakcii osôb, napr. poznámky týkajúce sa reakcie pri odpovedaní a URL, korešpondencia a vysvetlivky týkajúce sa bežiacich zisťovaní atď.
 • Rasový/etnický pôvod, napr. miesto narodenia v preukazoch atď.
 • Údaje o polohe, napr. údaje GPS, časová pečiatka, signál GPS, údaje o polohe (stupeň zemepisnej dĺžky a šírky) atď.
 • Informácie o vzdelaní, osvedčeniach a rozvoji, pracovných skúsenostiach, relevantných záľubách a pod.

 • Informácie o pozícii o ktorú sa uchádzate, resp. informácie o mzdových podmienkach a možných podmienkach zamestnania.

3. Právny základ pre spracovanie

Právnymi základmi pre spracovanie Vašich údajov z našej strany sú:

 • Plnenie zmlúv a vykonávanie predzmluvných opatrení (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), napr., keď organizujeme hladký priebeh prepráv a dodávok, spracovávame reklamácie a hlásenia škôd, vystavujeme faktúry, vykonávame riadenie kvality, vypracovávame ponuky, spracovávame a odpovedáme na Vaše dopyty. Keď je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na uzatvorenie zmluvy. Patria sem všetky predzmluvné činnosti, ako napríklad spracovanie Vašich údajov počas procesu prijímania do zamestnania.
 • Náš prevažujúci oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), napr., keď Vám doručujeme na mieru šité informácie a ponuky, pokiaľ nie je predpokladom súhlas; naše spracovanie údajov v rámci vymáhania práva, právneho postihu a právneho stíhania, prenos údajov o vodičoch, keď to je potrebné na realizáciu prepravy a nepretrváva priamy kontakt s vodičom, spracovanie údajov, ktoré sú potrebné k tomu, aby boli zabezpečené funkcie našich internetových stránok, vytvorenie databázy pre prijímanie do zamestnania/životopisov s cieľom zabezpečiť efektívny náborový proces. atď.

 • Zákonné povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c GDPR), napr. daňovo-právne povinnosti, povinnosti podľa pravidiel cestnej premávky, zákona o motorových vozidlách, trestného zákona – správneho, zákona o správnom konaní a predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí atď.
 • Pokiaľ nepretrváva žiaden z týchto právnych základov, je naše spracovanie údajov založené na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR. Samozrejme máte právo svoj udelené súhlasy kedykoľvek odvolať. Odvolaním udeleného súhlasu ale nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe udeleného súhlasu, a to až do jeho odvolania (tzn., odvolanie nemá účinok na minulosť).

4. Sprostredkovanie Vašich osobných údajov

Životopisy a kontaktné údaje uchádzačov o zamestnanie sú dostupné len v internej databáze spoločnosti SK-CONT ktorá je dostupná pre náborových pracovníkov spoločnosti. Spoločnosť SK-CONT ako prevádzkovateľ neposkytuje Vaše osobné údaje pre tento účel žiadnym príjemcom.

5. Doba uloženia/uchovania údajov

Vaše osobné údaje vo vzťahu ku konkrétnemu voľnému miestu si môžeme ponechať s vašim súhlasom, napr. archivovať Váš životopis v evidencii po dobu 2 rokov, ak sa vyskytne vhodné voľné miesto, alebo do momentu odvolania Vášho súhlasu.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Po uplynutí doby uchovávania budú vaše údaje úplne odstránené alebo primerane anonymizované.

6. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Okrem iného ste oprávnený (za predpokladov aplikovateľného práva), (i) si overiť, či a aké osobné údaje sme o Vás uložili a získať kópie týchto údajov, (ii) požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo nie sú spracovávané v súlade s právom, (iii) od nás požadovať obmedzenie spracovávania svojich osobných údajov a (iv) za určitých okolností odporovať spracovávaniu svojich osobných údajov alebo odvolať svoj predtým udelený súhlas na spracovávanie, (v) požadovať prenositeľnosť údajov, (vi) poznať identitu tretích strán, ktorým sú sprostredkovávané Vaše osobné údaje a (vii) podať na príslušnom úrade sťažnosť.

Uvedené práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese [email protected], telefónnom čísle +421 35 290 11 - 30 alebo osobne v sídle našej spoločnosti. V prípade sťažnosti sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov www.dataprotection.gov.sk.

7. Cookies

Na našich internetových stránkach sú používané takzvané cookies. Cookie je malým súborom, ktorý sa môže uložiť do Vášho počítača, keď navštívite nejakú internetovú stránku. Používame cookies zásadne k tomu, aby sme ponúkli používateľom dodatočné funkcie na internetovej stránke, napr., aby sa Vám uľahčila navigácia po internetovej stránke, aby Vám bolo umožnené používanie internetovej stránky z miesta, na ktorom ste ju opustili a/alebo na uloženie Vašich preferencií alebo nastavení, keď opäť navštívite internetovú stránku. Cookies nemôžu pristupovať k žiadnym iným údajom na Vašom počítači a ani ich nemôžu čítať alebo meniť.

Väčšina cookies na našich internetových stránkach sú takzvané cookies spojenia alebo dočasné cookies. Keď internetovú stránku opäť opustíte, budú automaticky vymazané. Navyše používame trvalé cookies, ktoré zostanú uložené na pevnom disku. Tie ale môžete ručne vymazať vo Vašom prehliadači. Inak majú cookies životnosť od 1 mesiaca do 10 rokov. Používame takéto trvalé cookies k tomu, aby sme Vás opätovne identifikovali, keď nabudúce navštívite našu internetovú stránku, aby sme tým pre Vás urobili používanie internetovej stránky komfortnejším a aby sme internetovú ponuku čo možno najlepšie prispôsobili Vašim požiadavkám.

Okrem toho používame cookies tretích poskytovateľov, ktoré pomáhajú pritom, aby sme pre Vás vytvorili zaujímavejšiu internetovú ponuku. Preto sa pri používaní internetových stránok ukladajú aj dočasné a trvalé cookies tretích poskytovateľov, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas. Výhradným účelom týchto cookies tretích poskytovateľov tkvie v tom, dať tretím poskytovateľom možnosť, osloviť Vás na mieru šitou reklamou. Za oprávnené použitie cookies tretími stranami nepreberáme žiadnu zodpovednosť a ani ručenie.

Pri návšteve našich internetových stránok môžete aktívne súhlasiť s ukladaním cookies, ktoré prevyšujú technicky nevyhnutnú mieru. Okrem toho máte možnosť aktivácie, resp. deaktivácie ukladania pre iba určité druhy cookies. Ak chcete nastavenia týkajúce sa cookies prispôsobiť k neskoršiemu časovému okamihu, môžete tak kedykoľvek urobiť v nastaveniach cookies.

Navyše môžete cookies kontrolovať na svojom počítači takým spôsobom, že si svoje nastavenia v prehliadači vyberiete tak, aby ste dostali správu vtedy, ak chce nejaká internetová stránka ukladať cookies. Na vašom počítači už uložené cookies môžete taktiež aj blokovať alebo vymazať.

Ak sú cookies spojené s ukladaním osobných údajov v tretej krajine mimo rozsah platnosti základného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a bez bilaterálnych dohôd o primeranej úrovni ochrany, budú tieto ukladané iba vtedy, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas.

Deaktivácia, blokovanie alebo vymazanie cookies môže negatívne ovplyvniť Vašu skúsenosť online a brániť Vám v úplnom využívaní našich internetových stránok.

8. Google Analytics

Naše internetové stránky používajú Google Analytics, službu na analýzu internetových stránok od spoločnosti Google Inc. („Google“), ak ste súhlasili s používaním cookies ich aktiváciou v nastaveniach cookies. Google Analytics používa cookies k tomu, aby umožnil analýzu používania internetovej stránky a vypracoval pre nás finančne efektívnym spôsobom ľahko použiteľnú štatistiku prístupu na internetové stránky. Informácie o používaní našich internetových stránok používateľom, ktoré vytvárajú cookies, sú spravidla prenášané a ukladané na server spoločnosti Google v USA, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas.

Naše internetové stránky používajú od Google Analytics ponúkanú možnosť maskovania (anonymizácie) IP. To znamená, že je IP adresa používateľa skracovaná spoločnosťou Google ešte v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch dohody o európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa prenášaná na server spoločnosti Google v USA a tam skracovaná. Z nášho poverenia bude spoločnosť Google využívať tieto informácie na to, aby vyhodnotila Vaše používanie internetových stránok, aby zostavila hlásenia o aktivitách internetových stránok a aby nám poskytla ďalšie služby spojené s používaním internetových stránok a internetu. IP adresa odoslaná z prehliadača používateľa nebude v rámci Google Analytics spájaná s inými údajmi spoločnosti Google.

Zaznamenávaniu prostredníctvom cookies vytvorených a na používanie internetových stránok sa vzťahujúcich údajov (vr. Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovávanie týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete plugin prehliadača, ktorý sa nachádza pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatívne môžete používanie Google Analytics zabrániť deaktiváciou štatistických cookies, a to v nastaveniach cookies.

Bližšie informácie týkajúce sa podmienok používania Google ako aj vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp. pod http://www.google.at/intl/at/policies.

9. Google Re-Marketing

Internetové stránky používajú Google Re-Marketing, keď ste súhlasili s používaním marketingových cookies ich aktiváciou v nastaveniach cookies. Google Re-Marketing je propagačnou službou spoločnosti Google Inc., ktorým Vám môžeme na základe Vášho správania sa pri používaní počas predchádzajúcich návštev na našich internetových stránkach ponúknuť cielenú reklamu predpokladaného záujmu, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas. Táto reklama sa zobrazuje iba na reklamných miestach spoločnosti Google, buď na reklamných plochách Google Adwords alebo v sieti Google Display Network.

Google Re-Marketingu môžete v Google manažéri prispôsobenia reklám odporovať, resp. upraviť svoje nastavenia.

Alternatívne môžete Re-Marketingu na internetových stránkach zabrániť deaktiváciou marketingových cookies, a to v nastaveniach cookies.

10. Hotjar

Príležitostne a dočasne využívame Hotjar, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov a optimalizovali ponuku na internetových stránkach, pokiaľ ste k tomu udelili svoj súhlas prostredníctvom aktivácie cookies v nastaveniach cookies. Pomocou technológie od Hotjar získavame lepšie porozumenie o skúsenostiach našich používateľov s internetovými stránkami, napr. koľko času potrebujú používatelia na vyplnenie formulárov. Hotjar zaznamenáva informácie o koncovom zariadení používateľa, maskovanú (anonymizovanú) IP adresu, geografickú lokalitu, jazykové nastavenia, ako aj interakcie používateľa, akými sú pohyby myšou, kliknutia a zadania prostredníctvom klávesnice. Navyše využíva Hotjar cookies na opätovné rozpoznanie návštevníkov. Informácie nie sú ani zo strany Hotjar a ani z našej strany využívané na identifikáciu jednotlivých používateľov alebo spájané s inými údajmi o jednotlivých používateľoch. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Hotjar tu.

Používaniu, resp. využívaniu Hotjar môžete odporovať. Návod je k dispozícii pod www.hotjar.com/opt-out.

Alternatívne môžete používanie Hotjar zabrániť deaktiváciou štatistických cookies, a to v nastaveniach cookies.

11. Social Media Plugins

(1.1) Jednotlivé naše internetové stránky obsahujú komponenty ShareThis. ShareThis je služba bookmarkingu, ktorá umožňuje používateľovi internetovej stránky spoločné používanie aktuálne vybranej stránky s inými používateľmi v sociálnych sieťach akými sú Facebook, Twitter, Instagram a iné. Používateľ tak môže obsah internetovej stránky spoločne používať, komentovať a hodnotiť. Keď používa používateľ prvky ShareThis, vytvorí internetový prehliadač používateľa priame spojenie so servermi ShareThis a poprípade s vybranou sociálnou sieťou alebo službou bookmarkingu. Pri používaní ShareThis sú využívané cookies. Pritom vytvorené údaje (ako napr. časový okamih používania alebo jazyk prehliadača) sú prenášané do spoločnosti ShareThis Inc. v USA, kde sa aj spracovávajú. Keď posielate obsah internetovej stránky do sociálnych sietí, služieb bookmarkingu atď., môže byť vytvorené spojenie medzi návštevou internetovej stránky a profilom používateľa v príslušnej sieti. Bližšie informácie týkajúce sa spracovania údajov (vrátane spôsobu využitia) zo strany spoločnosti ShareThis Inc a spoločnosťou ShareThis Inc vykonávanej ochrany údajov nájdete pod https://sharethis.com/privacy. Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania údajov a ochrany údajov zo strany sociálnych sietí, služieb bookmarkingu atď., ako aj možnosti nastavenia používateľom si prečítajte v smerniciach o ochrane údajov jednotlivých poskytovateľov. Postúpenie dotknutých údajov tretím stranám z našej strany neprebieha. S používaním políčok ShareThis vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním údajov zo strany spoločnosti ShareThis Inc., a to v rozsahu, ktorý je zrejmý na internetovej stránke https://sharethis.com. Používateľ môže kedykoľvek odporovať využívaniu používateľských údajov prostredníctvom použitia „Opt Out Cookie“. Bližšie informácie k tomu sú taktiež zrejmé z vyššie uvedenej internetovej stránky spoločnosti ShareThis Inc. Keď si používateľ nepraje, aby spoločnosť ShareThis zbierala cez internetovú stránku údaje používateľa, nesmie používateľ využívať prvky ShareThis.

(1.2) Facebook Inc. so sídlom v 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (krátko iba Facebook), poskytuje pre prevádzkovateľov internetových stránok pluginy, ktoré sa používajú na našich jednotlivých internetových stránkach. Pluginy sú identifikovateľné na základe loga Facebooku, resp. lajku Facebooku a tlačidla Recommend. Keď používateľ vyvolá jednu z našich internetových stránok, ktorá obsahuje tento plugin, vytvorí prehliadač používateľa spojenie so servermi poskytovateľa pluginu. Obsah pluginu je spoločnosťou Facebook sprostredkovaný priamo do prehliadača používateľa a zodpovedajúco zobrazený v rámci tejto stránky. Na zobrazený obsah pluginu nemáme žiaden vplyv. Facebook môže návštevu používateľa na príslušných stránkach internetovej stránky poprípade sledovať a priradiť ku konkrétnemu účtu Facebooku, ak je používateľ registrovaný na Facebooku alebo nedávno navštívil stránku od Facebooku, resp. s obsahmi od Facebooku. Keď používateľ aktívne využíva pluginy, pretože používateľ napr. aktivoval tlačidlo lajk alebo odoslal odporúčanie stránky, sú taktiež prehliadačom priamo do spoločnosti Facebook sprostredkovávané príslušné informácie bez toho, aby sme na to mali vplyv. Presnejšie informácie týkajúce sa druhu, účelu a rozsahu, ako aj ich ďalšie spracovávanie a využívanie údajov používateľa zo strany spoločnosti Facebook, si prečítajte v oznámeniach o ochrane údajov v spoločnosti Facebook pod http://www.facebook.com/policy.php. Tam sa používateľ dozvie viac o právach a možnostiach nastavenia týkajúce sa ochrany súkromia. Účel a rozsah získania údajov prostredníctvom spoločnosti Facebook, ako aj ďalšie spracovávanie prostredníctvom spoločnosti Facebook nie sú z našej strany ovplyvňované a taktiež nemáme k týmto údajom prístup. (1.3) Twitter Inc. so sídlom 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (krátko iba Twitter) poskytuje pre prevádzkovateľov internetových stránok pluginy, ktoré sa používajú na našich jednotlivých internetových stránkach. Pluginy sú identifikovateľné na základe „Twitter-Tweet“ alebo „tlačidla Follow“. Stránky s týmto pluginom vytvárajú priame spojenie so spoločnosťou Twitter a sprostredkovávajú najrôznejšie údaje – v závislosti od Vášho stavu prihlásenia na stránke Twitter. Tým sa dajú pravdepodobne vyvodiť závery na používanie našich internetových stránok, ktoré by mohla spoločnosť Twitter využiť pre vlastné účely. Zobrazované obsahy pluginov sú uložené na serveroch spoločnosti Twitter a na našich internetových stránkach sú iba zobrazované. Účel a rozsah získania údajov prostredníctvom spoločnosti Twitter, ako aj ďalšie spracovávanie prostredníctvom spoločnosti Twitter nie je nami ovplyvňované a taktiež nemáme k týmto údajom prístup. Bližšie informácie týkajúce sa ustanovení ochrany údajov spoločnosti Twitter nájdete pod http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA poskytuje pluginy, ktoré sa používajú na našich internetových stránkach. Pri každom vyvolaní stránky na našich internetových stránkach, ktorá obsahuje funkcie LinkedIn, sa vytvorí spojenie so servermi spoločnosti LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn bude informovaná o tom, že používateľ navštívil naše internetové stránky s Vašou IP adresou. Keď používateľ klikne na „tlačidlo Like/Share“ od LinkedIn je na stránke LinkedIn je prihlásený na svojom účte, môže spoločnosť LinkedIn priradiť návštevu používateľa na našej internetovej stránke jemu a jeho používateľskému účtu. Upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nemáme žiadnu znalosť o obsahu sprostredkovaných údajov a ani o ich využívaní spoločnosťou LinkedIn.

ďalšie informácie k tomu nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti LinkedIn pod https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. Retargeting

Internetové stránky využívajú takzvané retargeting technológie. Tieto technológie využívame k tomu, aby sme pre používateľa vytvoril zaujímavejšiu internetovú ponuku. Táto technika umožňuje oslovovať používateľov, ktorí sa už zaujímali o našu internetovú stránku a naše služby alebo produkty reklamou na internetových stránkach tretích strán.

Sme presvedčení o tom, že je zobrazovanie personalizovanej, na záujmy orientovanej reklamy spravidla pre používateľa zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá takýto osobný vzťah. Zobrazovanie týchto reklamných prostriedkov na internetových stránkach tretích strán sa realizuje na základe technológie cookie a analýzy prechádzajúceho správania sa pri používaní. Forma reklamy prebieha úplne anonymne. Nie sú ukladané žiadne osobné údaje a taktiež nie sú spájané žiadne profily používania s osobnými údajmi používateľa.

13. Naše kontaktné údaje

V prípade otázok alebo žiadostí, ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov sme Vám k dispozícii.

Dopyt týkajúci sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov